Акционер туралы ақпарат

«Самұрық-Энерго» Ационерллік Қоғамның жалғыз акционері «Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ болып табылады.
«Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын арттыру, сондай-ақ әлем нарығындағы ықтимал жағымсыз өзгерістердің елдегі экономикалық өсуге әсер ету фактілерінің алдын алу үшін құрылды.
Қор қызметінің негізгі мақсаты оған меншік құқығында тиесілі ұлттық даму институттарының, ұлттық компаниялар мен басқа заңды тұлғалардың әлемдік нарықтарда ұзақ мерзімді құндылығын барынша арттыру және бәсекеге қабілеттілігін көтеру үшін акциялар топтамасын (қатысу үлестерін) басқару болып табылады.

2022 жылғы 18 ақпанда  «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен (№12/22 хаттама) Казутин Николай Юрьевич «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды. Репин Алексей Юрьевич Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды. «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ мүдделерін білдіретін өкілдер.

2021 жылғы 26 сәуірде «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен (№17/21 хаттама) Болат Оралұлы Ақшолақов «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды. Кравченко Андрей Николаевич Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды. «Самұрық-Энерго»АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның мүдделерін білдіретін өкілдер.

2019 жылғы 24 маусымда «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен (№ 20/19 хаттама) Қарымсаков Бейбіт Еркінбайулы «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі және Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды. «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ мүддесін білдіретін өкіл.

2018 жылғы 23 сәуірде «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен (№13/18 хаттама) Алик Серікұлы Айдарбаев «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі және Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды. «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ мүддесін білдіретін өкіл.

2017 жылғы 28 қаңтар., «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасы, № 03/17 хаттама, шешім қабылдады:

2017 ж. 28 қаңтар. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасы шешім қабылдады, №03/17 хаттама:

«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі мына құрамда сайлансын:

 • Бектеміров Қуаныш Әбдіғалиұлы
 • Сәтқалиев Алмасадам Майданұлы
 • Рахметов Нұрлан Құсайынұлы
 • Лука Сутера
 • Андреас Сторзел
 • Спицын Анатолий Тихонович
 • Хоакин Галиндо Велез

2016 жылы 05 шілдеде «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының № 26/16 хаттама шешімі қабылданды:

1. «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 7 (жеті) адам болып белгіленсін.

2. «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы мына құрамда сайлансын:

 1. 1) Бектеміров Қуаныш Әбдіғалиұлы
 2. 2) Лука Сутера
 3. 3) Andreas Stoerzel
 4. 4) Ральф Новак
 5. 5) Сәтқалиев Алмасадам Майданұлы
 6. 6) Спицын Анатолий Тихонович

3. Қуаныш Әбдіғалиұлы Бектеміров «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлансын.

4. «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 3 (үш) жыл болып белгіленсін.

2015 жылы 15 маусымда

«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ басқаруымен, № 26/15 Хаттама бойынша шешім қабылданды:

«Самұрық-Энерго» АҚ Кеңес директорларын келесі құрам бойынша сайлау:

 1. 1) Бектеміров Қуаныш Абдугалиевич
 2. 2) Спицын Анатолий Тихонович
 3. 3) Лука Сутера
 4. 4) Саткалиев Алмасадам Маиданович

2015 жылы 27 мамыр«Самұрық-Энерго» АҚ-ның барлық дауыс беретін акцияларына ие «Самұрық-Энерго» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) акционерлері/акционері жалпы жиналысының шешімдері:

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқармасы 2015 жылы 27 мамыр (№22/15 хаттама) мынадай шешім қабылдады:

1. Кодекс бекітілсін (әрбір заңды тұлғаға қатысты Кодекс атауының өзгеруін ескере отырып):

 1. Осы шешімнің №1 косымшасына сәйкес дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестері) жүз пайызы «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тесілі заңды тұлғалардың корпоративтік басқару кодексі ретінде «Акионерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабына сәйкес, осы шешім аталған заңды тұлғалар үшін Жалғыз акционердің шешімі болып табылады;
 2. Дауыс беретін акцияларының (қатысу үлесінің) елу пайыздан астамы «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тура немесе жанама тиесілі заңды тұлғаларға қатысты корпоративтік стандартты қолдану үшін міндетті ретінде.

2. Осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес тізілім бойынша дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) жүз пайызы «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тиесілі заңды тұлғалардың қолданыстағы корпоративтік басқару кодексінің күші жойылды деп танылсын.

3. Осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес, заңды тұлғалардың Директорлар кеңестеріндегі/қадағалау кеңестеріндегі Қор өкілдері дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы «Самұрық-Қазына» АҚ-ға меншік немесе сенімгерлік басқару құқығына жанама тиесілі ұйымдарда корпоративтік басқару кодексі ретінде 2015 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі мерзімде (әрбір ұйымға қатысты Кодекс атауының тиісті өзгерістерін ескере отырып) белгіленген заңнамалық тәртіпте бекітілуін қамтамасыз етсін.

2015 жылы 22 сәуірде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқармасы 2015 жылы 22 сәуірде (№14/15 хаттама) мынадай шешім қабылдады:

1) «Самұрық-Энерго» АҚ-ның 2014 жылғы жұмысының қорытындылары туралы біріктірілген жылдық есебі бекітілсін;

2) «Самұрық-Энерго» АҚ-ның 2014 жылғы шоғыпландырылған жылдық қаржылық есебі бекітілсін;

3) 2014 жылдың қорытындысы бойынша алынған 15 946 974 он бес миллиард тоғыз жүз қырық алты миллион тоғыз жүз жетпіс төрт мың) теңге мөлшерінде Қоғамның 2014 жылғы шоғырландырылған таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:

 • 4 781 072 656 (төрт миллиард жеті жүз сексен бір миллион жетпіс екі мың алты жүз елу алты) теңге Жалғыз акционердің дивидендін төлеуге жіберілсін;
 • 11 165 901 344 (он бір миллиард бір жүз алпыс бес миллион тоғыз жүз бір мың үш жүз қырық төрт) теңге Қоғамның қарауына қалдырылсын;

4) 2014 жылдың қорытындысы бойынша дивиденд мөлшері бір жай акцияға 855 (сегіз жүз елу бес) теңге 99 (тоқсан тоғыз) тиын мөлшерінде бекітілсін;

5) «Самұрық-Энерго» АҚ инвестициялық бағдарлама орындалуы туралы Есеп мәлімдемесін қабылдау;

6) Жалғыз акционердің «Самұрық-Энерго» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының 2014 жылғы іс-қимылдарына байланысты өтініштерінің жоқ екендігі туралы ақпарат назарға алынсын.

2015 жылғы 27 ақпан (Хаттама №07/15) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы Басқармасы шешім қабылдады:

«Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Алексей Владимирович Огай мен Эндрю Вудворд Гудман Руперттің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2014 жылы 29 сәуірде «Самұрық- Қазына»ҰӘҚ» АҚ № 21/14 хаттама шешімі қабылданды:

«Самұрық-Энерго» АҚ стратегиялық ПӘК орындау туралы, даму Жоспарында бекітілген» Есеп мәлімдемесін қабылдау;

«Самұрық-Энерго» АҚ инвестициялық бағдарлама орындалуы туралы Есеп мәлімдемесін қабылдау;

«Самұрық-Энерго» АҚ күрделі инвестициялық жобаны іске асыру Есеп мәлімдемесін қабылдау;

«Самұрық-Энерго» АҚ басқармасы және директорлар Кеңес мүшелері құрамы мен көлемі, ПӘК уәждемелік жетістікке жету туралы ақпарат мәлімдемесін қабылдау;

2013 жылғы «Самұрық-Энерго» АҚ даму Стратегиясын іске асыру туралы Есеп мәлімдемесін қабылдау.

2013 жылға Қоғам шоғырландыру жылдық қаржы есебін бекіту.

2013 жылға шоғырландырылған таза пайда есебі 40 853 022 000 (қырық миллиард сегіз жүз елу үш миллион жиырма екі мың) теңге, 2013 жылдың нәтижесі бойынша қабылданған тәртібі бойынша орналастыруын бекіту:

1) бірден-бір акционерге дивиденд төлеуге 20% таза табыстан 8 170 604 400 (сегіз миллиард жүз жетпіс миллион алты жүз төрт мың төрт жүз) теңге аудару керек.

2) Қоғам билеуіне 80% таза табыстан 32 682 417 600 (отыз екі миллиард алты жүз сексен екі миллион төрт жүз он жеті мың алты жүз) теңге көлемінде қалдыру керек.

Бір қарапайым акцияға 1 495,5 ( бір мың төрт жүз тоқсан бес) теңге 50 (елу) тиын осы мөлшерде дивиденд есебі көлемін бекіту керек.

2014 жылы 31 шілдеге дейін Қоғамның Бірден-бір акционері банктік шотына қарапайым акция дивиденд бойынша ақшаны қолма-қол ақшасыз аудару жолымен аудару керек.

«Самұрық-Энерго» АҚ және оның 2013 жылғы лауазымды адам Бірден-бір акционері айналымы болмауы туралы ақпаратты мәлімдеуді қабылдау.

Қазақстан Республикасы « Қоғам акционері туралы» Заңының 5 бөлімі 35 тармағына сәйкес 2013 жылға«Самұрық-Энерго» АҚ Біріктірілген жылдық есеп нәтижесін бекіту керек.